top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden     Paard&Picture

 

 

1. Algemeen
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Paard&Picture.
 

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Paard&Picture worden aangepast.


2. Fotoreportages
 

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij zijn/haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn/haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
 

3. Zorg dat het te fotograferen paard klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone modellen. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 

4. Binnen 2 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

 

3. Boekingen
 

1. Een fotoreportage boeken kan via het contactformulier, via Facebook of via Instagram
 

2. Eventuele reiskosten van de fotograaf (€ 0,30 per km) zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
 

3. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 

4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient voor aanvang van de reportage te worden voldaan. Dit kan vooraf per overschrijving of contant op de dag van de reportage. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
 

5. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren enkel mogelijk tot 3 dagen voorafgaande de geplande datum. Indien de opdrachtgever de opdracht niet tijdig annuleert, om welke reden dan ook, heeft Paard&Picture het recht om een deel van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen als vergoeding voor reeds gemaakte kosten.
 

6. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 

5. Cadeaubonnen
 

1. U kunt bij Paard&Picture een cadeaubon kopen. Dit kan een fysieke cadeaubon zijn of een digitale cadeaubon.
 

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 

3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan om de originele dag van afgifte.
 

4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Paard&Picture. Op iedere cadeaubon staat de geldigheidsduur geschreven.
 

5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van Paard&Picture.
 

6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
 

7. De waarde van de cadeaubon moet in één keer worden gebruikt.
 

 

6. Klachten
 

1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen 5 werkdagen na levering aan Paard&Picture te worden gemeld. Paard&Picture heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.
 

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend.


3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 

4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 

5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
 

 

7. Auteursrechten & Publicaties
 

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Paard&Picture. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
 

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel plaatsen (enkel de foto's met het logo van de fotograaf!)
 

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 

4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar (bijvoorbeeld wanneer u uw paard verkoopt). 
 

5. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paard&Picture. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 

6. Als houder van het auteursrecht mag Paard&Picture de gemaakte foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
 

7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Paard&Picture wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Paard&Picture. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 

8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Paard&Picture” of “Foto:www.paardenpicture.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten met een minimum van € 150 euro.
 

9. Bij openbaarmaking/publicatie dient u (zonder extra kosten) een bewijs exemplaar van de publicatie aan Paard&Picture te leveren.
 

10. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.
 

11. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

 

10. Licenties
 

1. Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.
 

2. Wanneer er over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit enkel het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 

3. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatie rechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Daphne van der Donk
Paard&Picture 

bottom of page